Riistansuojelijat ry

PÖYTÄKIRJAT

Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry                          MUISTIO

Kesäkokous 15.7.2020

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                         RIISTALA 

Läsnä:                          Jäseniä paikalla             26  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

1.                            Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Kimmo Pärssinen, Jukka Ojala ja Sakari Lumijärvi.

 2.              Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 3.              Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä.

4.                             Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Suotula ja Pentti Mäläskä

5.                             Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

- Ekokiekoilla ja teräshauleilla voidaan ampua.

- Pistoolirata on myös käytössä.

- Pasi Suotula on rportoinut oulun seudun Ympäristötoimelle radan tilanteesta

- Hannu Salmi on sopinut Jari Patalan kanssa tarkastuksen vuodelle 2021-2022

- Hirviammunnat alkavat 23.7.2020

- Hirvessä ei järjestetä harjoituammuntoja

- Nykyisen luvan puitteissa toimitaan luvan voimassaoloajan.

- Haulikkoradalle tarvitaan edelleen lisää ammuttajia ja toimijoita hirviradan tapaan.

6.                             Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fija sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

Naakan rauhoitus on päättynyt ja naakka on siirretty pyydettävien lajien joukkoon.

Huomioitava vesilinnuista tehtävät pyynti-ilmoitukset omariistaan sekä metsähanhien päiväkohtainen saaliskiintiö.

Haitallisten vieraslajien pyyntiin oltava erillinen maanomistajan lupa, ellei näitä lajeja ole vuokrasopimuksessa mainittu. Eivät ole enää riistalajeja (minkki, piisami, supikoira, rämemajava ja pesukarhu).

7.                             Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

Metsäkanalintujen peltopyynti sekä teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille sekä ruokintapaikkojen perustamisille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa.

Perustettaville ruokintapaikoille tulee merkitä selkeästi perustajan yhteystiedot.

8.                              

                  Vieraskortit.  

                  Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                  - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                  - Majava ja pienpedot, vieraskortti 50 €/kausi

                  - Vieraskortin mukana oltava aina myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

, Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

                  - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä

9.                             Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                  Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Kiviojanvarsi- Härmänkuja- Laanisen metsä - Mäläskänmetsä ja -pelto -välikanava - Korventie - Maruksenkuja.

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa  Ojakylään - Tulilantontie - Luonunginoja - Murrontie. Juurussuon ja Kotakankaan alueella pellot vuokrattu vain hirven pyyntiin.

Tuohinonkangas-Törkykaarto:Jäsentiedotteen karttaliitteen mukaisesti

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

Venenevan luonnonsuojelualue ja sen rajoitukset

-        Hirvi

-        Metsäjänis, metso, teeri ja pyy 20.9 alkaen

-        sinisorsa, tavi ja telkkä 20.9 alkaen

-                                    Minkki ja supikoira

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla maanomistajan lupa.

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa. Rauhoitusalueiden ja vuokraamattomien alueiden aluetunnus löytyy seuran WWW-sivulta ja jäsentiedotteesta.

Rauhoitusalueilta tuhoa aiheuttavien riistaeläinten metsästys sallitaan maanomistajan pyynnöstä. Rauhoitusalueella tapahtuvasta metsästyksestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle.

10.                         Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso, Joni Järvitalo ja Kimmo Honkonen.

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2019 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2020-2021.

11.                         Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. metsästyskieltoa.

12.                         Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 65 hirvelle. Näistä 44 on aikaisen pyyntilupia. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi maanantaina 31.8.2020 klo 18.00 Riistalassa.

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 27.8.2020 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 4 aikaisen ja 4 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta. Luvan saajan on itse osallistuttava pyyntitapahtumaan.

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

13.                         Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa kilpailuja voidaan pitää tarpeen mukaan. Pasi Suotula tilaa kiekkoja haulikkoammuntoihin.

14.                         Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan ja Kallioaron kolmion hoitaa Pasi Suotula. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

15.                           Kennelasiat:

- Koirakokeisiin ei anneta lupia hirvenpyyntiajalle.

- Palveluskoirakokeisiin on annettu koelupa törkykaarron alueelle.

16.                         Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Poismuuttaneita: Tyrnävältä pois muuttaneiden jäsenten jäsenyys lakkaa.

- Jäsenmaksut ja -kirjeet postitetaan tulevalle metsästyskaudelle SML:n järjestelmän kautta. Jäsenmaksuille tulee eräpäivä, johon mennessä lasku on maksettava.

17.                         Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Luvattomat ruokintapaikat ja leiriytymiset ovat aiheuttaneet joissakin maanomistajissa suuttumusta ja tämä on joidenkin osalta aikaansaanut vuokrasopimusten irtisanomisia.

Matilan perikunnan maat Murrossa sekä Forssinkankaalla on irtisanottu pienriistan pyynnistä luvattomien ruokintojen johdosta.

Matti Saunamäki Yhteesmettä Pakosaunan edustajana ei ole jatkanut yhteismetsan maanvuokrasopimusta ja on muuttanut pois Tyrnävältä. Hänen jäsenyys lakkaa kuluvan metsästyskauden päättyessä.

18.                         Vieraiden ottaminen hirvenpyyntiin :

Keskusteltiin vieraiden ottamisesta hirvenpyyntiin, koska joissakin hirviporukoissa on ollut asiasta erimielisyyttä ja asia on aiheuttanut henkilösuhteiden tulehtumista porukoiden sisällä. Jatketaan käytäntöä, jossa puolet porukan jäsenten äänistä (enemmistön) saanut kanta ratkaisee. Toivottiin, että vierailijat eivät aiheuttaisi näin suurta eripuraa hirviporukoiden sisällä.

19.                         Lintusuon suojelualue

Hanke etenee ympäristöministeriössä ja on eduskunnan käsittelyssä vuoden vaihteen tienoilla .

20.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20


Kauko Matinlauri                                                            Juha Vikiö
Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tyrnävä ___________kuun  _________pnä  2020

                       Pasi Suotula                                            Pentti Mäläskä

                  ---------------------------------                 ------------------------------------

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                              Vuosikokous

Päivämäärä:                  20.2.2020  klo 19.00 – 21:00

Paikka:                         RIISTALA 

Läsnä:                          Jäseniä paikalla             47  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

1.         Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Pertti Juolaa muistettiin "piipulla" ansiokkaasta ja pitkästä työstä riistansuojelijoiden hyväksi.

Hirvijahti toimi tänä vuonna kohtalaisen hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 88 % jaetuista hirvistä ja koko lupamäärästä noin 67%. Sudet todennäköisesti verottaneet myös kantaa. Jäävä kanta tuntuu melko pieneltä. Teerikanta vaikuttaa heikolta, mutta jäniksiä ja rusakoita on ainakin asutusten liepeillä runsaasti. Ilveksen pyyntilupaa ei ole vielä saatu käytettyä. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille. Ilvekset ovat verottaneet kauriskantaa ja ilveskanta on säilynyt edellisen vuoden tasolla.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Haulikkoradat, luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Marianne Nissinen ja Jimi Kokko

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 20199, joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

7.     Vuoden 2019 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2019 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti yljäämää 1067,18  €. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös (Liitteet 3 ja 4).

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2019 tileistä.

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2020.

Puheenjohtajaksi vuodelle 20120valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri. Kauko kiitti luottamuksesta.

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Matti Tuppurainen. Edesmenneen ja erovuorossa olleen Raimo Heikkisen tilalle johtokuntaan esitettiin Jari Huovista sekä Jukka Ojalaa. Koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän, kuin valittavia henkilöitä, suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen jälkeen valituksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle äänestyksen jälkeen tuli Jukka Ojala.

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja Katja Ollanketo sekä varalle Asko Mikkola.

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2019, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2020 päätettiin 40 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.Maanvuokrasopimuksiin liittyvät metsästyskortit 50 €/vuosi. Majavan ja pienpetojen pyyntiin 50 €/vuosi. Vieras-, majava- ja pienpetopyynnissä isännän oltava mukana.

14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2020, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,43 €/km.

Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

Toiminnantarkastaja Katja Ollankedolle ja Asko Mikkolalle ilmainen jäsenkortti.

15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

- Hyväksyttiin vuodesta 2018 koejäsenenä olleet varsinaisiksi jäseniksi (liite)

- Käsiteltiin jäsenet, joilla jäsenmaksu 2019 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2020(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

Johtokunnalle annettiin lupa neuvotella maanomistajien kanssa metsästysvuokrasopimuksista.

Jäsenrekisteri siirretään SML:n tarjoamaan palveluun/rekisteriin, joka on jo osittain ollut seuran käytössä. Tulevaisuudessa jäsenmaksut ja -kirjeet lähetetään palvelun kautta.

16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan tilanne ja kehittämistarpeet.

- Kaikki radat ovat käytössä

- Hirviradan kehittäminen, sähköinen tulosten kirjaaminen on käytössä

- Haulikkopuolelle tarvitaan ammuttajia

- Vesinäytteiden ottamista jatketaan ja ratojen tarkastus suoritetaan seuraavan kerran samanaikaisesti (kivääri+haulikko). Sovittu Hannu Salmen kanssa, että seuraavat näytteet otetaan 2021.

- Haulikkopuolelle tarvitaan ammuttajia .

18.  Muut  asiat

- Omariista-palvelu on käytössä koko jäsenistölle, saaliskirjaukset palvelun kautta

- Riistakolmiot: Ahti Putaala laskee peltokolmion, Pasi  Suotula hoitaa Kallioaron kolmion ja Rauhionojan kolmion laskijat

- Tulevana kautena voidaan järjestää kisoja haulikolle sekä hirviporukoiden välisiä kilpailuja hirviradalla

- . Sovittiin, että alle 80 vuotiaiden tulee ampua hyväksytty suoritus joko harjoitusammunnoissa tai virallisissa ammunnoissa. Yli 80 vuotiailta ei vaadita hyväksyttyä suoritusta, mutta harjoitusammunnoissa tulee kuitenkin käydä ampumassa. Valtion merkki on oltava voimassa.

- Hirvimerkkiammunnat alkavat kesäkuun alussa. Pasi laatii luettelon ampumapäivistä

- Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet. Noudettavissa kaupalta

- Riistakeskus tulee järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutusta hirvimerkkiammuntojen kirjaamisista sähköisesti

- Metsästäjäliitolle tulee viedä terveisiä hirvenpyyntiaikojen muuttamisesta entiselleen

.

- Keskusteltiin seuraan kuulumattomien henkilöiden metsästyskoirille myönnettävistä koulutusmahdollisuuksista. Todettiin, että koulutusmaastojen myöntäminen aiheuttaa ongelmia ja haittaa jäsenten harrastusmahdollisuuksia. Koulutus-/harjoitusmaastoja metsästyskoirille ei myönnetä. Metsästyskoirien kouluttaminen edellyttää metsästysoikeutta. Erikseen myönnetään koemaastot anomusten perusteella.

Kauriinpyynnin kehittämisestä keskusteltiin. Kesäkokouksessa voidaan tarvittaessa tehdä asiasta päätöksiä.

Pasi Suotula tilaa nuolukivet kaupalle

Hieven nahat toimitetaan Myllyn pihalla Leppiojan tienristeykseen

19.  Ilmoitus asiat

- Lyijyn käytön kielto metsästyksessä ja ampumatarvikkeissa etenee

- Metsästäjien hygieniakoulutus Ruukissa

- SML:n pienpetokilpailu. Ohjeet SML:n www-sivuilla

- Majan vuokraukset hoidetaan Pasi Suotulan ja Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset ja jatkaa ampumaradan valvojana

- Juha Vikiö jatkaa sihteerinä

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.


Pasi Suotula                                                                Juha Vikiö
Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tyrnävä ___________kuun  _________pnä  2020

                       Marianne Nissinen                                   Jimi Kokko

Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry                               MUISTIO

Kesäkokous 18.7.2019

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             27  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

1.                       Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Matti Vavuli, Matti Väänänen ja Sakari Lumijärvi.

 2.                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 3.                 Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä.

4.                       Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kylli ja Eero Ikonen.

5.                       Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

- Ekokiekoilla ja teräshauleilla voidaan ampua.

- Pistoolirata on myös käytössä.

- Pohjavesialueen rajausta on muutettu ja tällä saattaa olla vaikutusta seuraavaa ympäristölupaa haettaessa. Syksyllä on ympäristötoimen seuraava tarkistuskäynti. Pohjavesinäytteiden ottotiheyttä voitanee harventaa.

- Nykyisen luvan puitteissa toimitaan luvan voimassaoloajan.

- Haulikkoradalle tarvitaan edelleen lisää ammuttajia ja toimijoita hirviradan tapaan.

Taustapenkkojen materiaalista ja maakasasta, joka sisältää luoteja: Mietitään maamassojen stabilointia ja uusiokäyttöä.

6.                       Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fija sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

Naakan rauhoitus on päättynyt ja naakka on siirretty pyydettävien lajien joukkoon.

Haitallisten vieraslajien pyyntiin oltava erillinen maanomistajan lupa, ellei näitä lajeja ole vuokrasopimuksessa mainittu. Eivät ole enää riistalajeja (minkki, piisami, supikoira, rämemajava ja pesukarhu).

7.                       Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

Metsäkanalintujen peltopyynti sekä teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille sekä ruokintapaikkojen perustamisille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa

8.                        

                      Vieraskortit.  

                      Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                      - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                      - Vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

                      - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä , Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

9.                       Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                     Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Kiviojanvarsi- Härmänkuja- Laanisen metsä - Mäläskän metsä -välikanava - Korventie - Markuksenkuja.

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa  Ojakylään - Tulilantontie - Luonunginoja - Murrontie. Juurussuon ja Kotakankaan alueella pellot vuokrattu vain hirven pyyntiin.

Tuohinonkangas-Törkykaarto:Jäsentiedotteen karttaliitteen mukaisesti

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

Venenevan luonnonsuojelualue ja sen rajoitukset

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa. Rauhoitusalueiden aluetunnus löytyy seuran WWW-sivulta.

10.                    Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heik­ki­nen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso, Joni Järvitalo ja Kimmo Honkonen.

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2014 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2019-2020.

11.                    Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. metsästyskieltoa.

12.                    Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 65 hirvelle. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi keskiviikkona 28.8.2019 klo 18.00 Riistalassa.

        Käytiin keskustelua kauriinpyyntiporukoiden perustamisesta ja rauhoittamisesta vuodeksi. Keskustelun pohjalta päädyttiin äänestämään tulevan syksyn kauriin pyynnistä. Ensin äänestettiin rauhoitusesityksestä, joka kaatui äänin 10 puolesta 11 vastaan. Tämän jälkeen äänestettiin nykyisen käytännön jatkamisesta ja porukoiden perustamisen puolesta. Pyyntiporukoita kannatti 9 ja nykyisen käytännön (luvat arvotaan halukkaiden kesken) 12 jäsentä.

        Päätettiin jatkaa tuleva kausin nykyisellä järjestelyllä.

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 27.8.2018 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 4 aikaisen ja 4 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta.

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

        Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

13.                    Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa kilpailuja voidaan pitää tarpeen mukaan.

14.                    Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan ja Kallioaron kolmion hoitaa Pasi Suotula. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

15.                      Kennelasiat:

- Koirakokeisiin ei anneta lupia hirvenpyyntiajalle. Kallioaron alue voi poikkeustapauksissa toimia vara-alueena seuran jäsenen koealueena.

16.                    Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Poismuuttaneita: Pasi Nurro, Tapio Jaskari ja Timo Lepistö.

17.                    Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Luvattomat ruokintapaikat ja leiriytymiset ovat aiheuttaneet joissakin maanomistajissa suuttumusta ja tämä on joidenkin osalta aikaansaanut vuokrasopimusten irtisanomisia.

18.                    Vieraiden ottaminen hirvenpyyntiin :

Keskusteltiin vieraiden ottamisesta hirvenpyyntiin, koska joissakin hirviporukoissa on ollut asiasta erimielisyyttä ja asia on aiheuttanut henkilösuhteiden tulehtumista porukoiden sisällä. Jatketaan käytäntöä, jossa puolet porukan jäsenten äänistä (enemmistön) saanut kanta ratkaisee. Toivottiin, että vierailijat eivät aiheuttaisi näin suurta eripuraa hirviporukoiden sisällä.

19.                    Muut asiat

Keskusteltiin majavanpyynnistä sekä ilveksen myynnistä. Päätettiin seuraavaa:

- Majavanpyyntiin sekä pienpetojen pyyntiin esitetään 50€/kausi vieraskorttia

- Metsästyskorttien saajat voitat osallistua ilvespyyntiin

Lisäksi keskusteltiin rusakoiden pyynnistä taajama-alueella. Taajaman asukkailta on tullut useita esityksiä rusakkokannan pienentämisestä. Päätettiin, että kiinteistön omistajan luvalla turvallista taustaa vasten on mahdollista käyttää jousiasetta erityistä varovaisuutta noudattaen. Taajama-alue ei ole vuokrattuna seuran metsästysalueisiin, joten seura ei vastusta jousella tapahtuvaa pyyntiä. Sovittiin, että selvitetään turvalliset alueet, joissa pyyntiä voidaan suorittaa.

20.                    Kokouksen päättäminen

           Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30


Kauko Matinlauri                                                            Juha Vikiö
Puheenjohtaja                                                                                      Sihteeri

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                                Vuosikokous

Päivämäärä:                     12.2.2019  klo 19.00 – 21:00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             20  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

1.        Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Pertti Juolaa muistettiin "piipulla" ansiokkaasta ja pitkästä työstä riistansuojelijoiden hyväksi.

Hirvijahti toimi tänä vuonna kohtalaisen hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 88 % jaetuista hirvistä ja koko lupamäärästä noin 67%.  . Sudet todennäköisesti verottaneet myös kantaa. Jäävä kanta tuntuu melko pieneltä. Teerikanta vaikuttaa heikolta, mutta jäniksiä ja rusakoita on ainakin asutusten liepeillä runsaasti. Ilveksen pyyntilupaa ei ole vielä saatu käytettyä. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille. Ilvekset ovat verottaneet kauriskantaa ja ilveskanta on säilynyt edellisen vuoden tasolla.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Haulikkoradat, luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Marianne Nissinen ja Pentti Mäläskä

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 2018, joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

7.     Vuoden 2018 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2018 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti yljäämää 155,15 €. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös (Liitteet 3 ja 4).

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2018 tileistä.

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2019.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri. Kauko kiitti luottamuksesta.

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Tauno Uitto ja Jaakko Turunen kaudelle 2019-2022

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja Katja Ollanketo sekä varalle Asko Mikkola.

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2019, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).

13.   Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 40 euroa, metsästyskortit 50 euroa ja liittymismaksuksi uusille koejäsenille 50 euroa.  Jos jäsenellä on seuralle vuokrattuna 30 ha tai enemmän metsästysmaata, oikeuttaa se ilmaiseen maanomistajakorttiin. Vieraskortin vuorokausimaksuksi hyväksyttiin 10€/vrk ja viikkoluvaksi 50€/vko.

14.   Toimintakauden tulo- ja menoarvio

Käsiteltiin johtokunnan laatima taloussuunnitelma vuodelle 2019, joka hyväksyttiin muutoksitta. (Liite 6).

Johtokun­nan jäsenille Ase- ja Erälehti sekä ilmainen jäsenkortti, toiminnantarkastajat ilmainen jäsenkortti, kilometrikorvaukset valtion matkus­tussäännön mukaan 0,43 €/km.

Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio: Molemmille palkkioksi aikaisen hirven kaatolupa.

Rahastonhoitajan palkkio 160€/kk ja toiminnantarkastaja Katja Ollankedolle ilmainen jäsenkortti ja Asko Mikkolalle Ase ja Erä lehti.

15.  Jäsenasiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet koejäsenet (Liite).

                      Hannu Pitkästä ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä

- Hyväksyttiin vuodesta 2017 koejäsenenä olleet varsinaisiksi jäseniksi (liite)

                      Holappa Minna ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä

                      Ylikoski Eelis ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä

                      Suvanto Janne ei hyväksytty jäseneksi. Ei asu Tyrnävällä ja perikunta on                                   myönyt maat

                      Kokkonen Benjamin ei hyväksytty jäseneksi. Syyllistynyt metsästys-                                                                 rikkomukseen koejäsenyyden aikana

- Käsiteltiin jäsenet, joilla jäsenmaksu 2018 maksamatta jäsenyys lakkaa 31.7.2019(Liite.) Lähetetään kuitenkin karhut niille, joilla jäsenyys mahdollista säilyä. (liite).

Johtokunnalle annettiin lupa neuvotella maanomistajien kanssa metsästysvuokrasopimuksista.

16.  Kokousedustajat

Kokousedustajiksi piirikokouksiin valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Kauko Matinlauri ja sihteeri Juha Vikiö. Heidän ollessa estyneinä johtokunta nimeää edustajat keskuudestaan.

17.  Ampumaradan tilanne ja kehittämistarpeet.

- Kaikki radat ovat käytössä

- Hirviradalle hankittu uudet hallintalaitteet RHY:n toimesta

- Pyritään kehittämään hirviradan ampumakatosta niin, että liikkuvaan ampuminen olisi helpompaa.

- Haulikkopuolelle tarvitaan ammuttajia .

18.  Muut  asiat

- Riistakolmiot: Ahti Putaala laskee peltokolmion, Pasi  Suotula hoitaa Kallioaron kolmion ja Rauhionojan kolmion laskijat

- Tulevana kautena voidaan järjestää kisoja haulikolle sekä hirviporukoiden välisiä kilpailuja hirviradalla

- . Sovittiin, että alle 80 vuotiaiden tulee ampua hyväksytty suoritus joko harjoitusammunnoissa tai virallisissa ammunnoissa. Yli 80 vuotiailta ei vaadita hyväksyttyä suoritusta, mutta harjoitusammunnoissa tulee kuitenkin käydä ampumassa. Valtion merkki on oltava voimassa.

- Esitettiin joukkuetta Paukkulassa pidettäville ampumakilpailuille. Jos saadaan osallistujia, niin voidaan osallistua joukkueena. Myös yksilösuoritukset mahdollisia

- Hirvimerkkiammunnat alkavat kesäkuun alussa. Pasi laatii luettelon ampumapäivistä

- Nuolukivet. Sovittiin, että Pasi Suotula hankkii nuolukivet. Noudettavissa kaupalta

- Riistakeskus tulee järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutusta hirvimerkkiammuntojen kirjaamisista sähköisesti

- Metsästäjäliitolle tulee viedä terveisiä hirvenpyyntiaikojen muuttamisesta entiselleen

- Esitetty uuden riistakolmion perustamista kolmikantaan. Asiaa selvitetään.

- Vesilintulaskentoja varten tulisi perustaa laskentapiste. Keskusteltiin pisteen perustamisesta Suutarinjärvelle.

- Keskusteltiin seuraan kuulumattomien henkilöiden metsästyskoirille myönnettävistä koulutusmahdollisuuksista. Todettiin, että koulutusmaastojen myöntäminen aiheuttaa ongelmia ja haittaa jäsenten harrastusmahdollisuuksia. Koulutus-/harjoitusmaastoja metsästyskoirille ei myönnetä. Metsästyskoirien kouluttaminen edellyttää metsästysoikeutta. Erikseen myönnetään koemaastot anomusten perusteella.

19.  Ilmoitus asiat

- Majan vuokraukset hoidetaan Pertti Juolan kautta

- Pasi Suotula hoitaa ampumaradan varaukset.

- Pasi Suotula jatkaa ampumaradan valvojana.

- Pertti Juola jatkaa talouden-/rahastonhoitajana.

.-Juha Vikiö jatkaa sihteerinä

20.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia innokkaasta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Otsikkosi

Tyrnävän Riistansuojelijat Ry                               MUISTIO

Kesäkokous 25.7.2018

Riistalassa klo 19.00

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             25  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

1.                       Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Kauko Matinlauri.  Pienpetokilpailun arvonta 3 lahjakorttia a´ 100 € Rauta-Suotulaan Eräosastolle. Lahjakortin voittivat Kimmo Pärssinen, Matti väämänen ja Sakari Lumijärvi.

 2.                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matinlauri ja sihteeriksi Juha Vikiö

 3.                 Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut Rantalakeuslehdessä.

4.                       Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tar­vittaessa ääntenlaskijoi­na. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Polojärvi Niina ja Kallinkoski Niina.

5.                       Ampumaradan kunnostuksen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

Rata on saanut ympäristöluvan. Radan ympärille on rakennettu aita. Ekokiekoilla ja teräshauleilla ammunnat voidaan aloittaa. Pistoolirata on suljettu huonon kunnon vuoksi. Taustapaalut tulee vaihtaa pistooliradalle ennen radan käyttöönottoa. Poliisilaitokselle on lupa jätetty. Taustapenkkojen materiaalista ja maakasasta, joka sisältää luoteja on tullut erillinen lausunto. Mietitään maamassojen stabilointia ja uusiokäyttöä. Haulikkoradalle kaivataan valvojia, jotta ammuntoja voidaan järjestää.

6.                       Metsästysajat. Johtokunnan esitys: Noudatetaan Suomen riistakeskuksen määräämiä metsästysaikoja. Metsähanhi on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut: Metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa http://www.riista.fi/ja sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua. Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat.

7.                       Rauhoitukset ja saaliskiintiöt: Johtokunnan esitys:

Rauhoitukset:

- Riekko rauhoitettu

- Peltopyy rauhoitettu

- Naaras fasaa­ni rauhoitettu 1.12. saakka

Metsäka­na­lin­tujen pyyn­ti kiel­le­tään pel­loil­ta maanomistajien vaatimuksesta sekä teräshaulien käyttö metsässä.

Saaliskiintiöt: Teeri 5 kpl + Fa­saane­ja 1 kpl + metsä­pyytä 3 kpl ja 1 metso/koppelo. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.  

Metsäkanalintujen peltopyynti sekä teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa

8.                        

                      Vieraskortit.  

                      Vuosikokouksessa hyväksytty vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja v iikon ( 7 vrk) vieraslupa 50 €.

                      - Vieras­kortteja ei myydä metsäkanalinnun pyyntiin (vain vesilinnut, kyyhkynen ja jänis sekä pienpedot)

                      - Vieraan mukana oltava myös seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan.

, Voitto Moilanen, Pertti Juo­la, Kalevi Pudas, Pasi Suotula, Kauko Matinlauri ja Seppo Heikura.
- Suositellaan vierasluvan maksamista verkkopankin kautta seuran tilille. Viestiin laitetaan "isännän nimi" ja "vieraan nimi" sekä metsästyksen aloitusajankohta "kellonaika ja päivämäärä".

                      - Vie­ras­kort­tien myy­jiksi esite­tään: Pentti Mäläskä

9.                       Rahoitusalueet pienriistan osalta ;

Ängesleväjokivarsi : Myl­ly­koski - Joki­silta pitäjäin raja. 

                     Tyrnä­väjo­kivarsi: Saarela n. 1 km Mälli­sen sillasta ylös - pitä­jäin raja Partaalla.

Joki­varret 150 m le­veästi kumpikin ranta. Maantien ja joen välinen alue, missä kulkee maantie jokivarressa. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

­

Kirkonkylän kaa­va-alu­een ympäristö : Isosuon­tie - Kivioja - Rämeen ko­ti­metsä - Mik­ko­lanmetsä - Kiviojanvarsi- Härmänkuja- Laanisen metsä - Mäläskän metsä -Leppioja - Korventie - Mikkolankuja. Jäsenkortin karttaliitteessä ollutta rauhoitusaluetta pienettiin kokousväen esityksestä Jokisillallta Härmänkujalle.

Korvenkylässä: Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Vesilinnunpyynti kielletty.

Murron taajama ja lähiympäristö : Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa  Ojakylään - Tulilantontie - Luonunginoja - Murrontie.

Roustinkorven   alueella  Kukkolanvaaralla  tilojen 28:127 ,32:45 ja 38:29  välinen alue pienriistan osalta rauhoitettu. Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 pienriistan metsästys kielletty. Alueet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin.

Alueella pienriistanpyyntiin vuokraamattomia sarkoja sekä vedenottamo, jonka alueella ylimääräinen liikkuminen ei ole suotavaa.

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

Karttaliitteet jäsenkorttien matkassa. Rauhoitusalueiden aluetunnus löytyy seuran WWW-sivulta.

10.                    Metsästyksen valvojat: Tyrnävän Riistansuojeljat ry:n nimeäminä metsästyksenvalvojina jatkavat toistaiseksi:

­­­­­Jukka Väyry­nen, Eero Iko­nen, Voitto Moilanen, Arto Fyrsten, Juha Korkala, Pertti Heik­ki­nen, Jouko Leskinen, Pentti Manninen, Juha Vikiö, Jaakko Turunen, Kaarlo Oinas, Matti J. Niemelä, Teemu Paaso, Joni Järvitalo ja Kimmo Honkonen.

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys on kouluttanut 2014 virallisia metsästyksen valvojia. Johtokunta esittää, että seuran jäseninä oleville virallisille metsästyksen valvojille myönnetään maksuton metsästyskortti vuodeksi 2018-2019.

11.                    Seuraamukset metsästysrikkomuksista

Esitetään rikkomuksista seuraavia sanktioita:

- saaliskiintiön ylityksistä: 100 € rikemaksu

- metsästysoikeudetta metsästäminen/jäsenmaksu maksamatta: 100 € rikemaksu sekä jäsenille 1 v. metsästyskielto.

- Keskusteltiin Matti Saunamäen asemasta seuran jäsenenä. Sovittiin, että asia ratkaistaan ensivuoden vuosikokouksessa, mikäli sopuun ei päästä ennen hirvenpyynnin aloitusta.

12.                    Hirvieläintenmetsästys

Hirvenkaatoluvista on tullut päätös. Yhteisluvassa on anottu luvat 120 hirvelle. Määrä on hieman kasvanut viimevuotisesta. Hirvilupien jakokokous esitetään pidettäväksi keskiviikkona 29.8.2017 klo 18.00 Riistalassa. Saaduista luvista tulee laittaa pankkiin vähintään 30 %.

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 29.8.2018 mennessä. Esitetään arvottavaksi pyyntiin ilmoittautuneiden kesken 5 aikaisen ja 5 vasan kaatolupa. Kauriin metsästyksessä kiintiö 1 kauris/metsästäjä/perhekunta.

Kauriin metsästyksestä riistapelloilla sekä kiväärikaliiperisella aseella metsästettäessä tulee sopia hirvenmetsästyksen johtajien kanssa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

13.                    Tuleva toiminta: Jäsenten välinen ampumakilpailu hirvessä jätetään väliin. Haulikossa kilpailuja voidaan pitää tarpeen mukaan.

14.                    Riistakolmioiden laskenta.

               Johtokunnan esitys: Kolmiot lasketaan. Laskijoille palautetaan jäsenmaksu sen mukaan kuin ilmoitukset tulee taloudenhoitajalle. Rauhionojan kolmion hoitaa Pasi Suotula ja Kallioaron kolmion Pertti Juola ja Pentti Mäläskä. Peltoalueiden kolmioiden laskennan hoitaa Ahti Putaala.

15.                      Kennelasiat:

- Koirakokeisiin ei anneta lupia hirvenpyyntiajalle. Kallioaron alue voi poikkeustapauksissa toimia vara-alueena seuran jäsenen koealueena.

16.                    Jäsenasiat:

- Uudet koejäsenet. Liite1

- Maksamattomien lista. Liite 2. Poistetaan jäsenrekisteristä metsästysvuoden vaihtuessa.

- Keskusteltiin Heiko Pekan jäsenanomuksesta. Jäsenyyttä ei voida myöntää. Metsästyskortti mahdollinen vuokrasopimusta vastaan.

17.                    Maanvuokrasopimusten irtisanomiset

Keskusteltiin aktiivisesti maanvuokrasopimusten irtisanomisista. Sovittiin, että irtisanomiset eivät vielä aiheuta Tyrnäväläisten maanomistajien osalta seurasta irtisanomista. Näille lähetetään maksullinen jäsenkortti. Asiasta keskustellaan ja päätetään vuosikokouksessa.

18.                    Vieraiden ottaminen hirvenpyyntiin :

Keskusteltiin vieraiden ottamisesta hirvenpyyntiin, koska joissakin hirviporukoissa on ollut asiasta erimielisyyttä ja asia on aiheuttanut henkilösuhteiden tulehtumista porukoiden sisällä. Jatketaan käytäntöä, jossa puolet porukan jäsenten äänistä (enemmistön) saanut kanta ratkaisee. Toivottiin, että vierailijat eivät aiheuttaisi näin suurta eripuraa hirviporukoiden sisällä.

19.                    Muut asiat

Ei muita asioita

20.                    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30

Otsikkosi

Tyrnä­vän Riis­tan­suojelijat Ry

PÖYTÄKIRJA

Aihe:                                Vuosikokous

Päivämäärä:                     13.2.2018  klo 19.00 – 20.30

Paikka:                              RIISTALA 

Läsnä:                               Jäseniä paikalla             24  kpl (osallistujaluettelo liitteenä)

1.        Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Kauko Matinlauri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokoukseen. Hirvijahti toimi tänä vuonna kohtalaisen hyvin ja Riistansuojelijoiden kaatoprosentiksi muodostui n. 80 %.  Ilveksen pyyntilupa on saatu käytettyä. Sudet todennäköisesti verottaneet kantaa. Hirvipeijaiset on pidetty ja keittoa riitti nyt kaikille. Ilvekset ovat verottaneet kauriskantaa ja ilveskanta on voimistunut. Selvityksiä ampumaradan aukaisemiseksi on jatkettu ja  haulikkorata saadaan kesällä käyttöön.  Ampumarataa on kunnostettu ja pohjavesiselvityksiä jatkettu radan lähimaastossa Tyrnävä Vesihuollon toimesta. Luodikkoradat ja hirvirata on saatu käyttöön ja toimintaa jatketaan lupaehtojen mukaisesti.

2.     Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Suotula ja sihteeriksi Juha Vikiö

3.     Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Marianne Nissinen ja Reijo Kylli

5.     Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6.     Vuosikertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Luettiin vuosikertomus vuodelta 2017 joka hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa ( Liite 2).

7.     Vuoden 2017 tilit ja tilinpäätös.

Käsiteltiin vuoden 2017 tilit ja tilinpäätös, joka osoitti yljäämää 121,82 €. Luettiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös  (Liitteet 3 ja 4).

8.      Tili- ja vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä.

9.     Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2018.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin yksimielisesti Kauko Matinlauri. Kauko kiitti luottamuksesta.

10.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet.

Johtokuntaan valittiin yksimielisesti Matti Vähänen ja Juha Vikiö kaudelle 2018-2012     

11.  Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kari Salmenhaara ja uutena Katja Riiski sekä varalle Asko Mikkola.

12.  Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen tulevalle toimintakaudelle

Käsiteltiin johtokunnan laatima toiminta-suunnitelma vuodelle 2018, joka hyväksyttiin muutoksitta (Liite 5).